Prva socialna pomoč
  CSD  VARSTVENI DOATEK Nazaj  

Obrazec, ki ga izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (nova vloga od 01.12.2018)
Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihOtroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvoZakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

VARSTVENI DODATEK


Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin,…) in niso stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Upravičenci:

 • državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • osebe, ki lahko varstveni dodatek uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in so:
 • trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali starejši od 63 let (ženske) oziroma od 65 let (moški) in niso delovno aktivni (niso zaposleni) in
 • so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bili upravičeni do denarne socialne pomoči ali
 • če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.
Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:
 • ima status invalida I. kategorije
 • je invalidsko upokojena
 • ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadeti oseb ali
 • ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo - invalidska komisija izda mnenje na zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in ki plača to mnenje invalidski komisiji.
Kot trajno nezaposljiva oseba se šteje oseba, ki:
 • razpolaga z odločbo o nezaposljivosti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov.

Višina varstvenega dodatka

Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 465,71 evrov,
 • če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 465,71 evrov in lastnim dohodkom,
 • za družino je varstveni dodatek določen v višini razlike med cenzusom družine za varstveni dodatek in lastnim dohodkom družine,
 • za pridobitev varstvenega dodatka se ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) samske osebe v višini do 2500 evrov oziroma do 3500 evrov pri družini.
Cenzus varstvenega dodatka Primeri višine cenzusa za varstveni dodatek za najbolj pogoste tipe družin, ki bi lahko bile upravičene do varstvenega dodatka:
 • dvočlanska družina:
  • oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek: 724,15 evrov
  • samo en družinski član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek: 527,63 evrov
 • tričlanska družina; eden od staršev izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek, drugi je aktivni iskalec zaposlitve, otrok je star 25 let in ima status študenta: 743 evrov