Prva socialna pomoč
  CSD  Štipendije Nazaj  

Informacija o podeljevanju štipendij

Državne štipendije se bodo od 01.09.2008 dalje urejale na Centrih za socialno delo. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pa se bodo urejale Zoisove štipendije za stare Zoisove štipendiste. Novi kandidati za Zoisovo šrtipendijo pa morajo vlogo oddati na Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Kadrovske štipendije se urejajo neposredno pri delodajalcih.

ZAKON o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007 - popr., 40/2009)

PRAVILNIK o dodeljevanju državnih štipendij

JAVNI POZIV KANDIDATOM ZA DRŽAVNO ŠTIPENDIJO ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

POSEBNO OPOZORILO MLADOLETNIM DIJAKOM

Informacija o podeljevanju štipendij (2011)

Vse informacije o drugih štipendijah


Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslih


Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Informativni izračun nastopa materinskega dopusta Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)JAVNI POZIV KANDIDATOM ZA DRŽAVNO ŠTIPENDIJO ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012. (16.06.2011)


Vloga za državno štipendijo za šolsko/študijsko leto 2011/2012  (16.06.2011)
obrazec Podatki za akreditacijo programov (izpolnjujete samo v primeru študija v tujini)  (16.06.2011)JAVNI POZIV KANDIDATOM ZA DRŽAVNO ŠTIPENDIJO ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012 JE BIL OBJAVLJEN 16.06.2011.

ROK ZA ODDAJO VLOGE
Za kandidate, ki PRVIČ uveljavljajo pravico do državne štipendije ROK NI OMEJEN.
Za kandidate, ki so v preteklem šolskem oz. študijskem letu (2010/2011) že prejemali državno štipendijo oz. jim je štipendijsko razmerje mirovalo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije 07. SEPTEMBER 2011 ZA DIJAKE in 07. OKTOBER 2011 ZA ŠTUDENTE (STARI ŠTIPENDISTI ! ! ! vloga mora biti pravočasna - tudi če še nimate vseh dokazil lahko oddate vlogo nepopolno in jo kasneje dopolnite!).

KAJ MORA VLOGA VSEBOVATI:
Kandidati uveljavljajo državno štipendijo na obrazcu »Vloga za uveljavitev pravice do državne štipendije«. Z omenjeno vlogo uveljavljajo nadaljnje prejemanje državne štipendije tudi štipendisti, ki so v preteklem šolskem oz. študijskem letu (2010/2011) že prejemali državno štipendijo ali pa jim je štipendijsko razmerje mirovalo. Obrazec se lahko natisne s spletišča MDDSZ oz. kupi v knjigarnah (od 27. junij 2011 dalje). Kandidat mora k vlogi priložiti:
 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program za druge družinske člane, ki imajo status dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih ali študenta,
 • dokazilo o šolskem uspehu (spričevalo) oz. študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih),
 • dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa (samo v primeru izobraževanja v tujini),
 • obrazec Podatki za akreditacijo programa (obrazec)
Dokazila iz 1. in 3. alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Ostala dokazila so lahko fotokopije.

KDO LAHKO UVELJAVLJA VLOGO ZA DRŽAVNO ŠTIPENDIJO:
Štipendija se lahko dodeli:
 • državljanom RS,
 • Slovencem v zamejstvu oz. Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja odnose RS s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v RS,
 • državljanom držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in njihovim družinskim članom, kot jih določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v RS,
 • državljanom držav članic EU in EGP, ki so bili zaposleni ali samozaposleni v RS, ter njihovim družinskim članom, če imajo dovoljenje za prebivanje v RS,
 • državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivališče v RS in njihovim ožjim družinskim članom, se lahko štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov oz. načelu vzajemnosti.
SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE:
Državno štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki:
 • ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oz. srednje šole niso starejši od 18 let ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oz. ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 26 let,
 • hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. čl. ZŠtip (Zoisove štipendije, kadrovske štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, štipendije na podlagi meddržavnih sporazumov oz. na podlagi vzajemnosti),
 • ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
 • niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ.
POGOJI ZA PRIDOBITEV DRŽAVNE ŠTIPENDIJE:
Državne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po ZŠtip in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega:
 • 65% (=462,36 € (mesečno) v letu 2010 minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča,
 • od 66% (=469,50 € (mesečno) v letu 2010) do 68% (=483,72 € (mesečno) v letu 2010) minimalne plače na družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča,
 • 70% (=497,95 € (mesečno) v letu 2010) minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju, če gre za kandidate iz enostarševskih družin, kandidate s posebnimi potrebami oz. kandidate, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami.
Višina cenzusa v razponu od 66% do 68% minimalne plače za dodelitev državne štipendije za upravičence, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča, se odmeri glede na oddaljenost od kraja šolanja do kraja stalnega prebivališča. Oddaljenost od kraja šolanja je oddaljenost od kraja šolanja ali študija do kraja stalnega prebivališča, izražena v kilometrih od prve vstopne postaje do zadnje izstopne postaje.

VIŠINA IN DODATKI K DRŽAVNI ŠTIPENDIJI:
Osnovna višina državne štipendije je 38,97 € za dijaka in 58,47 € za študenta.
 • dodatek glede na dohodek v družini štipendista znaša od 21,66 € do 55,22 €.
 • dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša 30,31 €
 • dodatek za učni oz. študijski uspeh znaša 20,56 € za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oz. za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 37,90 € za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oz. študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več. Dodatek za učni oz. študijski uspeh ne pripada v prvem letniku izobraževanja, razen če se nadaljuje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe v okviru srednješolskega ali visokošolskega izobraževanja.
 • dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča:
  • bivanje drugje v višini 85,53 €
  • prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča, in sicer v višini od 48,73 € do največ 100,71 € (ko je oddaljenost večja od 40 km), odvisno od oddaljenosti od kraja izobraževanja.
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 50,89 €.
KATERE DOHODKE UPOŠTEVAMO:
Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov, drugi podatki davčnega organa, podatki iz uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih oz. pravicah iz javnih sredstev, in iz drugih dokazov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

KOGA SE ŠTEJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA:
VLAGATELJ zahteve za štipendijo in osebe, ki so z njim v razmerju:
 • očeta, matere ali zakonca oz. osebe, s katero oče ali mati živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,
 • osebe, s katero oseba iz prejšnje alinee živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
 • otroka in pastorka, ki so jih osebe iz prve ali druge alinee dolžne preživljati po zakonu.
V primeru, ko je vlagatelj sklenil zakonsko zvezo ali živi v izvenzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se kot družinski člani upoštevajo:
 • zakonec oz. oseba, s katero vlagatelj živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,
 • oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
 • otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prve ali druge alinee dolžni preživljati po zakonu.
KOGA NE UPOŠTEVAMO, KOT DRUŽINSKEGA ČLANA:
 • zakonec, ki ni več dejansko povezan z družino (na primer zakonec, ki ne živi več z družino, ker se je začel postopek za razvezo zakonske zveze).
 • otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti niso bili dodeljeni v vzgojo in varstvo vlagatelju ali osebi, s katero vlagatelj živi najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,
 • otroci in pastorki, ki se poročijo ali živijo v skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oz. v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali postanejo roditelji ter skrbijo za otroka,
 • osebe, ki so v celodnevnem institucionalnem varstvu in so v celoti oproščene plačila storitve.
OBDOBJE PREJEMANJA DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN IZPLAČILO:
O dodelitvi državne štipendije se odloči za obdobje od vložitve zahtevka oz. z dnem vpisa v izobraževalni program do konca izobraževalnega programa. Štipendistu se izplača državno štipendijo s prvim naslednjim mesecem po vložitvi zahtevka.

VIŠINA NAJVIŠJE ŠTIPENDIJE PO POSTAVKAH:


DODATKI (izbrani so najvišji) dijak študent
osnovna štipendija   38,97 €   58,47 €  
dodatek glede na dohodek   55,22 €   55,22 €  
dodatek na uspeh   37,90 €   37,90 €  
dodatek za dom   85,53 €   85,53 €  
dodatek za prevoz   100,71 €   100,71 €  
dodatek za smer študija   30,31 €   30,31 €  
dodatek za štipendista s posebnimi potrebami   50,89 €   50,89 €  
višina štipendije za štipendista z vsemi dodatki (brez dodatka za štipendista s posebnimi potrebami), ki se šola v kraju stalnega bivanja   162,40 €   181,90 €  
višina štipendije za štipendista z vsemi dodatki - vključno z dodatkom za štipendista s posebnimi potrebami -, ki se šola v kraju stalnega bivanja   213,29 €   232,79 €  
višina štipendije za štipendista z vsemi dodatki (brez dodata za štipendista s posebnimi potrebami), ki se šola izven kraja stalnega bivanja (vozač)   263,11 €   282,61 €  
višina štipendije za štipendista z vsemi dodatki - vključno z dodatkom za štipendista s posebnimi potrebami -,ki se šola izven kraja stalnega bivanja (vozač)   314,00 €   333,50 €  
višina štipendije za štipendista z vsemi dodatki (brez dodatka za štipendista s posebnimi potrebami), ki se šola izven kraja stalnega bivanja (stanuje v domu)   247,93 €   267,43 €  
višina štipendije za štipendista z vsemi dodatki vključno z dodatkom za štipendista s posebnimi potrebami -, ki se šola izven kraja stalnega bivanja (stanuje v domu)    298,82 €    318,32 €