Prva socialna pomoč
CSD Starševsko varstvo Nazaj

Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Informativni izračun nastopa materinskega dopusta V stik z nami lahko pridete tudi preko elektronske pošte:

gpcsd.ljsis(@)gov.si


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslih
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo ter družinske prejemke. Na tej strani so navedene pravice s področja starševskega varstva. To so pravice, ki se v večji meri uveljavljajo ob rojstvu otroka.


Kdo so upravičenci do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo?

Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so upravičene osebe, ki so vključene v zavarovanje za starševsko varstvo in plačujejo prispevek za starševsko varstvo.

Zavarovanci za starševsko varstvo so vsi zaposleni na območju Republike Slovenije, vključno z izvoljenimi ali imenovanimi; samozaposleni in kmetje, ki plačujejo prispevke; vrhunski športniki in šahisti; družbeniki gospodarskih družb; ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi; brezposelne osebe, če prejemajo denarno nadomestilo od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje; osebe, ki prejemajo nadomestilo plače zaradi odsotnosti z dela; osebe, ki so v času rojstva otroka že na dopustu in prejemajo nadomestilo (materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo, starševsko nadomestilo); osebe, ki so na prestajanju kazni in so v času prestajanja kazni zaposlene, ter tujci, ki so v Sloveniji zaposleni in zavarovani na podlagi mednarodnih sporazumov.


Pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo?

pravica do dopusta
pravica do nadomestila
pravice iz naslova krajšega delovnega časa
pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok
pravica do nadomestila v času odmora za dojenje ( od 1. 9. 2014 )

Postopek uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševstvo


Kje se uveljavljajo pravice?

Pravice se uveljavljajo pri centru za socialno delo, kjer izročijo stranki vse obrazce in jo seznanijo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice.
Vse pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na:
  • materino stalno prebivališče oziroma
  • materino začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
Če mati nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pravice uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po naslednjem vrstnem redu:
  • glede na sedež materinega delodajalca oz. dejavnosti
  • glede na kraj rojstva otroka
  • glede na stalno prebivališče posvojitelja oz. osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.
Kako se uveljavljajo pravice?

Vse potrebne obrazce stranki izročijo na centru za socialno delo in jo seznanijo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice, opozorijo na obveznosti do delodajalca in seznanijo s posledicami zamude rokov.

Zahteva za uveljavljanje posamezne pravice se vloži na obrazcu, ki ga vlagatelj/ica dobi na centru za socialno delo. Obrazec pa lahko izpišete tudi preko portala CSD Ljubljana-Šiška ter izpolnjenega posredujete pristojnemu centru za socialno delo.
Torej vse potrebne obrazce je potrebno vložiti na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Stranki ob uveljavljanju posamezne pravice ni potrebno prilagati dokazil, ki jih center za socialno delo že ima, kakor tudi ne podatkov o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje o pravicah, iz lastne evidence in iz uradnih evidenc, ki jih ¸ vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice; vloge in vse ostale informacije vlagatelj/ica dobi na centru za socialno delo.

Kdo odloča o pravicah?

Na prvi stopnji odloča center za socialno delo, o pritožbah zoper odločbe centra za socialno delo pa odloča ministrstvo, pristojno za varstvo družine (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).


OBRAZCI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC S PODROČJA STARŠEVSKEGA VARSTVA