Prva socialna pomoč
  CSD  starševsko varstvo   starševsko nadomestilo Nazaj  

porodniški dopust

očetovski dopust

dopust za nego in varstvo otroka

posvojiteljski dopust


starševsko nadomestilo

(porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka, posvojiteljsko nadomestilo)


do 3.leta otrokove starosti

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Informativni izračun nastopa materinskega dopusta Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihSTARŠEVSKO NADOMESTILO

Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Vrste starševskega nadomestila so:

1. PORODNIŠKO NADOMESTILO,
2. OČETOVSKO NADOMESTILO,
3. NADOMESTILO ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA,
4. POSVOJITELJSKO NADOMESTILO.


Kdo ima pravico do starševskega nadomestila?

Tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta;
osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila;
Upravičenci do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, so v času prejemanja starševskega nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.

Tudi upravičenci do starševskega nadomestila, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja starševskega dopusta, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Pravica do starševskega nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Koliko časa traja pravica do starševskega nadomestila?

Če zavarovanec izpolnjuje zgoraj naštete pogoje, mu pripada:

v času porodniškega dopusta - pravica do porodniškega nadomestila;
v času očetovskega dopusta - pravica do očetovskega nadomestila, in sicer za prvih 15 dni, ki jih mora izkoristiti do šestega meseca starosti otroka, za ostalih 75 dni pa očetu država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do tretjega leta starosti otroka;
v času dopusta za nego in varstvo otroka - pravica do nadomestila za nego in varstvo otroka;
v času posvojiteljskega dopusta - pravica do posvojiteljskega nadomestila.
Starševsko nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu, kot tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom.

Če se posamezna vrsta starševskega dopusta izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica do starševskega nadomestila za toliko časa, kot traja delna odsotnost z dela.

Višina starševskega nadomestila

Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč v času brezposelnosti.

Za izračun osnove za posamezno vrsto starševskega nadomestila se ne glede na obračunane prispevke ne štejejo:
  • prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela
  • prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer: dnevnice, kilometrine, prevoz na delo)
  • regres za letni dopust
  • nagrade ob delovnih jubilejih
  • prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki
  • odpravnine
  • prejemki zaradi upokojitve, prejemki v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev in
  • drugi prejemki, ki so bili izplačani delavcu poleg njegove plače.
Če prispevki za starševsko varstvo upravičencu niso bili obračunani za vseh zadnjih 12 mesecev oziroma če so bili upravičenci zavarovani najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih, se opravi obračun po posebnem ključu na podlagi zakona.

Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100% osnove in se usklajuje z rastjo izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti.

Starševsko nadomestilo se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca.

Izplačilo starševskega nadomestila ne more biti višje od 2-kratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov, niti ne more biti nižje od 55% minimalne plače v Republiki Sloveniji. Izjema je porodniško nadomestilo, pri katerem višina navzgor ni omejena.

Pri uveljavljanju pravice do starševskega nadomestila morate biti pozorni:

posamezna vrsta starševskega nadomestila se uveljavlja skupaj s pravico do posamezne vrste starševskega dopusta, in sicer v istih rokih, ki veljajo za uveljavljanje pravice do posamezne vrste starševskega dopusta
          OBRAZCI


starševsko nadomestilo brez dopusta (osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila)

vloga za uveljavitev pravice do starševskega nadomestila brez dopusta (Vloga S-2/1)
vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka (Vloga DP-2)