Prva socialna pomoč
  CSD  Prejemki Nazaj  

Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihInformacija o podeljevanju štipendij

Državne štipendije se bodo od 01.09.2008 dalje urejale na Centrih za socialno delo. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pa se bodo urejale Zoisove štipendije za stare Zoisove štipendiste. Novi kandidati za Zoisovo šrtipendijo pa morajo vlogo oddati na Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Kadrovske štipendije se urejajo neposredno pri delodajalcih.

ZAKON o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007 - popr., 40/2009)

PRAVILNIK o dodeljevanju državnih štipendij

JAVNI POZIV KANDIDATOM ZA DRŽAVNO ŠTIPENDIJO ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

POSEBNO OPOZORILO MLADOLETNIM DIJAKOM

Informacija o podeljevanju štipendij (2011)

Vse informacije o drugih štipendijah

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Informativni izračun nastopa materinskega dopusta Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Novo: OSEBNA ASISTENCA (januar 2019)

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja urejata Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v nadaljevanju: zakon) in Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18, v nadaljevanju: pravilnik).

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:
 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.
Več ...


UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV


Uveljavljanje socialnih transferjev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če:
 • vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, in hkrati
 • izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico.
Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo:
 • pri centru za socialno delo (CSD), kjer imate stalno prebivališče ali kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih), in sicer
 • osebno, po pošti ali elektronsko (prek portala e-uprava - samo za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo)
 • na enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil.
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Vloga je dostopna tudi na spletiščih CSD-jev, na portalu e-uprava in v knjigarnah.

 Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (nova vloga od 01.12.2018)

Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju:
 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • državna štipendija.
Vlagatelj je dolžan v zgoraj navedenem vrstnem redu uveljaviti denarni prejemek, do katerega je upravičen, nato lahko uveljavi posamezne subvencije in znižana plačila. Če vlagatelj ne upošteva vrstnega reda, se izpuščeni denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red ne velja.

Subvencije in znižana plačila, ki jih lahko uveljavite:
 • znižano plačilo vrtca,
 • subvencija malice za učence in dijake,
 • subvencija kosila za učence,
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
 • prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
 • subvencija najemnine,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
 • pogrebnina in posmrtnina - od 1. januarja 2014 sta pogrebnina in posmrtnina obliki izredne denarne socialne pomoči ( več )
Pogoji in merila

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev uvaja tudi enotna merila in pogoje za uveljavljanje posameznih pravic. Enotna je tudi opredelitev materialnega položaja vlagateljev z upoštevanjem premoženja (nepremičnin, vozil, denarnih sredstev), pri čemer se zakon zgleduje po merilih in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do denarne socialne pomoči. Upoštevanje premoženja vlagateljev omogoča pravičnejše razdeljevanje socialnih transferjev in zagotavlja pomoč socialno najbolj ogroženim.

Kateri dohodki se upoštevajo?
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, prispevka k plačilu družinskega pomočnika, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se dohodek upošteva na način in glede na obdobje, določeno z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (upoštevajo se periodični dohodki prejeti v zadnjih treh mesecih, pred mesecem vložitve vloge in v mesecu vložitve vloge, ter občasni in priložnostni dohodki).
Pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in državne štipendije se upoštevajo dohodki, prejeti v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge, na podlagi odločbe o odmeri dohodnine, razen preživnine (nadomestila preživnine), otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije, ki se vedno upoštevajo v višini, kakršna velja ali bo veljala z začetkom priznanja pravice. Če podatki za preteklo leto med odločanjem še niso znani, se upoštevajo dohodki iz predpreteklega leta, preračunani na raven preteklega koledarskega leta. Če oseba v preteklem koledarskem letu ni imela dohodkov, ima pa jih v tekočem, se upoštevajo tekoči dohodki, prejeti v mesecu pred vložitvijo vloge ali v mesecu vložitve vloge (če je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da jih je začela prejemati v mesecu vložitve vloge) in preračunani na raven preteklega leta. Od dohodkov se odštejejo plačane preživninske obveznosti.

Ti dohodki so:
 • obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine,
 • pokojninske rente in odkupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine,
 • dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, razen povračil stroškov,
 • dohodki na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in dohodkov za čas opravljanja,
 • preživnina, nadomestilo preživnine in drugi tovrstni prejemki,
 • nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku,
 • starševski dodatek,
 • otroški dodatek (brez dodatka za enostarševsko družino in brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec, zmanjšan za 20 % višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda (trenutno 22,86 EUR),
 • denarna socialna pomoč, razen izredna denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • državne štipendije (brez dodatkov),
 • dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje,
 • dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,
 • rente iz življenjskega zavarovanja,
 • veteranski dodatek,
 • invalidski in družinski dodatek,
 • nadomestilo za invalidnost,
 • sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih prejema oseba, za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, razen če stranka dokaže drugače, v polovični višini prejetih sredstev,
 • prejemki za delo pripornikov in obsojencev,
 • pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij in dobrodelnih ustanov, prejete kot pomoč za preživetje (upošteva se znesek, zmanjšan za cenzus samske osebe ali družine za denarno socialno pomoč),
 • plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah,
 • dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila plače oziroma izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas opravljanja vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem stanju),
 • dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti, razen nadomestila plače,
 • obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja davke na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev ter prispevka k plačilu družinskega pomočnika upoštevajo tudi naslednji dohodki se upoštevajo tudi:
 • dediščine, darila, volila,
 • dobitki od iger na srečo,
 • izplačila iz naslova zavarovanja za primer bolezni, poškodbe, invalidnosti ter
 • drugi dohodki po zakonu o dohodnini, ne glede na to, ali so oproščeni plačila dohodnine.
Sprememba dohodka

Kadar je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da je prišlo do spremembe vrste periodičnega dohodka, ker oseba določenega periodičnega dohodka ne prejema več ali prejema drugo vrsto periodičnega dohodka, se periodični dohodek, ki ga ne prejema več, ne upošteva, upošteva pa se morebitni novi periodični dohodek na način kot velja za upoštevanje tekočih dohodkov (npr. oseba vloži vlogo avgusta 2014 in če je meseca aprila 2014 izgubila zaposlitev in v letu 2013 izkazuje plačo, trenutno pa prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, se kot dohodek upošteva tekoče denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, plača iz leta 2013 pa ne več).

Kot sprememba vrste periodičnih dohodkov se šteje izguba ali začetek prejemanja:
 • plače skupaj z regresom,
 • nadomestila plače,
 • pokojnine,
 • nadomestila in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
 • starševskega dodatka,
 • preživnine,
 • delnega plačila za izgubljeni dohodek,
 • nadomestila za invalidnost in
 • sprememba dohodka zaradi dela za najmanj polovični oziroma polni delovni čas.
Tekoči dohodki

Če je oseba ali družina upravičena do denarne socialne pomoči oz. do varstvenega dodatka, se pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in državne štipendije upoštevajo le njihovi tekoči dohodki, ne glede na to, ali so v preteklem letu imeli zgoraj navedene periodične dohodke.

Tekoči dohodki so:
 • plača skupaj z regresom,
 • nadomestilo plače,
 • pokojnina,
 • nadomestilo in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
 • starševski dodatek,
 • preživnina,
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek,
 • nadomestilo za invalidnost,
ki jih oseba v preteklem letu ni imela, ima pa jih izplačane v mesecu pred mesecem vložitve vloge, razen če je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da jih je začela prejemati v mesecu vložitve vloge, preračunani na letno raven,
in
 • preživnina (nadomestilo preživnine),
 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek in
 • državna štipendija,
ki se upoštevajo v višini, kakršna velja ali bo veljala z začetkom priznanja pravice.

Kateri dohodki se ne upoštevajo?
 • subvencije, ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz državnega proračuna,
 • subvencija za mlado družino kot spodbuda za reševanje stanovanjskih vprašanj po zakonu, ki ureja nacionalno varčevalno shemo in subvencioniranje mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskih vprašanj,
 • enkratna denarna pomoč po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o obrambi in zakonu o notranjih zadevah,
 • enkratna solidarnostna pomoč članu s strani sindikata,
 • povračila škode za sredstva, dana na razpolago za obrambne zadeve in varstva pred naravnimi nesrečami,
 • dohodki, povezani s kmetijske dejavnosti in gozdarske dejavnosti, ki jih kot izjeme določi minister s pravilnikom,
 • štipendije in drugi prejemki, izplačani učencu/dijaku/študentu za polni učni/študijski čas v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem iz proračuna ali sklada, financ iz proračuna, s strani tuje države,
 • prejemki za kritje šolnine in stroškov prevoza ter prebivanja, ki jih izplača pristojni organ za zaposlovanje, delodajalec, ustanova z namenom štipendiranja,
 • prejemki, namenjeni plačilu izobraževanja ali usposabljanja,
 • stroški prehrane in prevoza med delom,
 • pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij, dobrodelnih ustanov in LS, namenjene za preživetje do višine cenzusa samske osebe ali družine po ZSVarPre.
Premoženje, ki se upošteva

Upošteva se vse premično in nepremično premoženje:
 • nepremično premoženje,
 • osebna in druga vozila,
 • vodna plovila,
 • lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug,
 • vrednostni papirji,
 • denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika (prihranki da, plača ne),
 • drugo premično premoženje.
Premoženje, ki se ne upošteva
 • stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče, do vrednosti primernega stanovanja; če imajo vlagatelj in osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, v lasti več stanovanj, se kot premoženje ne upošteva le tisto stanovanje, kjer ima stalno prebivališče večina oseb; v primeru, da je na več stanovanjih prijavljeno enako število oseb pa tisto, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče,
 • vsako osebno vozilo oziroma enosledno vozilo do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka (8.060 EUR),
 • vsako osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb,
 • premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni ali poslovni najem (lizing),
 • predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine,
 • poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz dejavnosti dosega vsaj višino 75 % bruto minimalne plače,
 • kmetijsko, vodno in gozdno zemljišče, ki daje dohodek,
 • sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • bančna sredstva, ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja,
 • kmetijsko in gozdno zemljišče, ki ga oseba zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni, invalidnosti ali drugih osebnih lastnosti upravičenca, na katere upravičenec ni mogel vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti, ni bila sposobna obdelati, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem ali zakup ni mogoče pridobiti pri čemer nezmožnost obdelovanja do starosti 63 let za ženske in 65 let za moške ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • denarna sredstva samske osebe, če nima prihrankov, višjih od treh minimalnih dohodkov, ki pripadajo samski osebi (trenutno 807,60 EUR) oziroma treh minimalnih dohodkov, ki pripadajo družini, vendar največ do 2500 eurov - velja samo za denarno socialno pomoč,
 • denarna sredstva samske osebe, če nima prihrankov, višjih od 2500 eurov, oziroma družina do 3500 eurov - če je samska oseba ali če je oseba v družini trajno nezaposljiva, trajno nezmožna za delo ali so starejša od 63 let za ženske in 65 let za moške in ni zaposlena.
Ugotavljanje primernosti stanovanja

Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se primerna velikost stanovanja pomnoži z vrednostjo kvadratnega metra stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja. Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja se upoštevajo osebe v skladu z četrto točko 3. člena ZUPJS, to so tiste osebe (družinski člani), katerih materialni položaj se upošteva po ZUPJS.
Če je uporabna površina stanovanja, v katerem samska oseba ali družina živi, večja od uporabne površine primernega stanovanja, in je upravičenec denarno socialno pomoč v zadnjih 24 mesecih prejel več kot osemnajstkrat, je upravičen do denarne socialne pomoči le v primeru, da soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve vseh nepremičnin, katerih lastnik je, v korist Republike Slovenije.

Primeri velikosti primernega stanovanja oziroma stanovanjske hiše
 • 1 - članska družina           60 m2
 • 2 - članska družina           90 m2
 • 3 - članska družina           110 m2
 • 4 - članska družina           130 m2
 • 5 - članska družina           150 m2
 • 6 - članska družina           170 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 12 m2.
Premoženje se pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in državne štipendije upošteva tako, da se dohodkom vlagatelja in njegove družine prišteje znesek, ki bi ga v enem letu prejeli iz obresti, izračunanih od vrednosti premoženja (na dan vložitve vloge), če bi imeli znesek v vrednosti premoženja, položen na bančnem računu v obliki vezane vloge. Pri tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije.

Sporočanje sprememb

Upravičenec do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo sporočiti naslednje spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja:
 • spremembo števila oseb ali upravičencev,
 • spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
 • spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
 • spremembo stalnega prebivališča in
 • spremembo vrste periodičnega dohodka,
 • pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico,
v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

Center za socialno delo na novo odloči o posamezni pravici, tj. tudi za novo obdobje (npr. pri subvenciji vrtca, za novo koledarsko leto).

Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri centrih za socialno delo ter na spletnih straneh ministrstva in CSD-jev. O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in za katere je center za socialno delo izvedel po uradni dolžnosti ali od upravičenca v osmih dneh od dne, ko je nastala taka sprememba ali je upravičenec izvedel zanjo, odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe, razen v postopku oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika, ko center za socialno delo odloči z dnem nastanka spremembe, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin na strani upravičenca do storitve.
O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in ki jih je upravičenec sporočil po izteku navedenega roka, pa center za socialno delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu sporočila o spremembi, razen če gre za takšno spremembo, zaradi katere bi bilo treba določiti krajše obdobje prejemanja, nižjo višino sredstev ali drugačno odločbo o pravici. V tem primeru center za socialno delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe. V tem postopku izda odločbo, s katero razveljavi odločbo, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev, in ugotovi prenehanje upravičenosti do posamezne pravice ali določi drugo višino ali drugo obdobje prejemanja pravice iz javnih sredstev.

Prepoved odtujitve nepremičnine in omejitev dedovanja

Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine

Vlagatelj za denarno socialno pomoč, ki je lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, v kateri živi, in je v zadnjih 24 mesecih več kot osemnajstkrat prejel denarno socialno pomoč, je (pod pogoji, ki se nanašajo na velikost in vrednost njegove nepremičnine) upravičen do denarne socialne pomoči le, če dovoli vpis prepovedi odtujitve (prodaje, prepisa,…) in obremenitve svoje nepremičnine v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, ki zagotavlja sredstva, ter če izpolnjuje ostale zakonsko določene pogoje.

Če je upravičenec do trajne denarne socialne pomoči ali upravičenec, ki je v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge prejel denarno socialno pomoč najmanj štiriindvajsetkrat (t.i. dolgotrajni prejemnik), lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije. Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Republike Slovenije se avtomatično opravi tudi upravičencu do varstvenega dodatka.

Omejitev pri dedovanju

Premoženje zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine 2/3 prejete pomoči iz naslova varstvenega dodatka, oprostitve plačila prispevka socialnovarstvenih storitev in doplačila pravic družinskega pomočnika.

Za prejeto denarno socialno pomoč se premoženje zapustnika omeji tako, da se višina dane pomoči zmanjša za 12 najvišjih mesečnih zneskov prejete pomoči, nato pa zmanjša še za 1/3 dane pomoči.

Če je zapustnik prejel denarno socialno pomoč za 12 ali manj mesecev, se terjatev do zapuščine ne uveljavlja. Izredna denarna socialna pomoč in njeni dve obliki - izredna denarna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in po smrti družinskega člana (posmrtnina), se ne vrača.
Designed & Administrated by: Maja Štajer