Prva socialna pomoč
  CSD  PRAVICA DO KRITJA PRISPEVKOV ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Nazaj  

Obrazec, ki ga izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (nova vloga od 01.12.2018)

Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihZakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE


Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč (pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo) in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, so upravičeni tudi do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so ne glede na izpolnjevanje pogojev za denarno socialno pomoč, upravičene tudi osebe, ki so nameščene v rejniško družino ali v zavod na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, če niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Pravica se dodeli za določen čas, za enako obdobje kot denarna socialna pomoč oziroma za obdobje namestitve v rejniško družino ali zavod kot izhaja iz odločbe o namestitvi, vendar najdlje za obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja, če obstajajo razlogi za namestitev.

Center za socialno delo odloča o pravici ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi.