Prva socialna pomoč
  CSD  POMOČ DRUŽINI NA DOMU IN INSTITUCIONALNO VARSTVO Nazaj  
Za uveljavljanje oprostitve plačila socialno varstvenih storitev vam je na voljo obrazec: zahteva za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve.

Da bo zahtevek pravilno izpolnjen ne pozabite na navodila.

Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihOtroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvoVlada RS je v letu 2002 sprejela novo Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02, 106/02) in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02).

Uredba se uporablja od 01.01.2003.


KATERE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE PLAČUJEMO?

Na področju socialnega varstva večine storitev, ki jih izvajajo javne službe, ni treba plačati. Plačati je treba storitev "pomoč družini na domu" in "institucionalno varstvo odraslih" (domsko varstvo).

Obe storitvi plačamo glede na svoj socialni položaj. Če ne moremo plačati, jih namesto nas plača tisti, ki nas je dolžan preživljati. Največkrat je to zakonec ali otroci. Če teh ni ali pa ti ne morejo plačati, je plačnik teh storitev občina, v kateri imamo stalno prebivališče. Plačila smo lahko oproščeni delno ali v celoti, odvisno od naše plačilne sposobnosti.

Oprostitve smo lahko deležni le za standardno storitev, ne pa tudi takrat, ko se odločimo za nadstandard ali za storitev pri zasebnem izvajalcu brez koncesije.

Ostalih storitev v centrih za socialno delo, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju uporabniki ne plačujejo, saj so v celoti plačane iz javnih sredstev.

Za storitve, kot so osebna pomoč, pomoč družini na dom in pa storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, so plačila oproščeni vsi, ki imajo z izvajalcem sklenjen dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom. Ta dogovor se šteje za akt, s katerim nam je priznana oprostitev.


KAKO UVELJAVIMO OPROSTITEV PLAČILA?

O oprostitvah plačila socialnovarstvenih storitev odloča center za socialno delo.

Center za socialno delo bo o oprostitvi plačila odločal le, če menite, da storitve ne morete plačati, in če se tudi svojci ali drugi zavezanci ne dogovorijo, da bodo storitev plačali ali doplačali namesto vas. Če bo namesto vas storitev plačala občina, pa morate vedeti, da bo s tem obremenjena morebitna nepremičnina (hiša, zemlja), ki jo imate v lasti.

Vsi, ki želite uveljaviti oprostitev plačila storitev za pomoč družini na domu ali za institucionalno varstvo, morate oddati zahtevek na predpisanem obrazcu centru za socialno delo centru za socialno delo v kraju, v katerem imate stalno prebivališče. V njem navedete vse potrebne podatke, kot so, ali ste lastnik nepremičnine, kdo so vaši družinski člani in morebitni zavezanci, kolikšni so vaši in njihovi dohodki ipd. Obrazec dobite na centru za socialno delo.

Center za socialno delo vam bo izdal odločbo o višini oprostitve in o višini prispevka, ki ga morate sami prispevati za soritev, v kolikor plačilan sposobnost vas oz. vaše družine to omogoča.

Višina oprostitve, ki se določa v odvisnosti od vrednosti storitve, se usklajuje ob vsakokratni spremembi cene storitve, tako da se oprostitev poveča za višino povečanja vrednosti storitve.

O usklajeni višini oprostitve obvesti izvajalec storitve upravičenca, morebitnega zavezanca oz. plačnika storitve ter center za socialno delo.

V primerih kakršnihkoli drugih sprememb odloči center za socialno delo o novi višini oprostitve in izda novo odločbo.

Center za socialno delo vsako leto v začetku leta po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci, ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje, in za obdobje od 1. marca dalje na novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja.


KAJ MORAMO VEDETI PRI IZRAČUNU?

Kdo je upravičenec ali upravičenka?
To je oseba, ki razreševanje socialnih stisk in težav potrebuje organizirano strokovno pomoč v obliki socialnovarstvenih storitev. Torej tisti, ki bo uporabljal storitev.

Kdo je družinski član?
To je oseba, ki jo kot družinskega člana upravičenca oziroma zavezanca določa zakon, najpogosteje so to zakonci in otroci, ki so jih starši dolžni preživljati.

Kdo je zavezanec ali zavezanka?
To je oseba, ki ni družinski član, a jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Najpogosteje so to odrasli otroci, ki jih starši niso več dolžni preživljati. Zavezana pa je druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov, kot je izročilna pogodba, pogodba o preživljanju itd.

Kaj je vrednost opravljene storitve?
Vrednost opravljene storitve je znesek, ki ga po veljavni ceni za dogovorjeni obseg storitev zaračuna izvajalec.

Kaj je ugotovljeni dohodek?
Je seštevek vseh dohodkov družine (brez dohodkov otrok), kot so: plača, bolniško in porodniško nadomestilo, pokojnina, denarno nadomestilo in denarna pomoč za brezposelnost, avtorsko delo, dohodki iz premoženja, dohodki iz kmetijske dejavnosti, dohodki iz dejavnosti in drugi dohodki po zakonu o socialnem varstvu. Ugotovljeni dohodek se upošteva pri odločanju o oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev.

Med dohodke pa se ne upoštevajo namenski in vsi enkratni dohodki, kot so: štipendije, regres, trinajsta plača, dodatek za rekreacijo in drugi priložnostni in občasni dohodki, ki so bili v obdobju, ki se upošteva pri ugotavljanju dohodka, prejeti samo enkrat.

Kdo je zavezanec ali zavezanka?
To je oseba, ki ni družinski član, a jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Najpogosteje so to odrasli otroci, ki jih starši niso več dolžni preživljati. Zavezana pa je druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov, kot je izročilna pogodba, pogodba o preživljanju itd.

Kaj je meja socialne varnosti?
Je znesek, ki mora vam in vašim družinskim članom ostati za preživljanje po plačilu prispevka za opravljeno storitev. Meja socialne varnosti je določena kot meja dohodkov, do katere uporabniku ni potrebno plačevati storitev, če te meje ne dosega, in je hkrati tudi znesek, ki mora uporabniku vedno ostati, tudi če ima višje dohodke in storitev plačuje. Odvisna je od minimalnega dohodka, ki ga zakon o socialnem varstvu določa kot najnižja sredstva za preživetje, in od vašega ugotovljenega dohodka. Odvisna je pa tudi od tega ali živimo doma ali smo v domski oskrbi.

Kaj je plačilna sposobnost in prispevek?
Je znesek, do katerega ste vi oz. vaša družina sposobni plačati storitev oziroma prispevati k plačilu storitve. Posameznik ali družina sta plačilno sposobna plačati storitve v taki višini, kolikor njihovi dohodki presegajo njihovo mejo socialne varnosti. Samo nad to mejo je lahko določen njihov delež plačila storitve. Prispevek upravičenca se poveča še za predpisani del dodatka za pomoč in postrežbo, če ga prejema.

Kaj je oprostitev plačila storitve?
Za tisti del vrednosti storitve, za katerega niste več plačilno sposobni, pa se z odločbo centra za socialno delo določi oprostitev.


KAJ VPLIVA NA IZRAČUN PRISPEVKA IN OPROSTITVE?

V kolikšni meri boste storitev plačali je odvisno predvsem od vašega ugotovljenega dohodka, vrednosti storitve in od izračunane meje socialne varnosti. Vrednost storitve, torej polno ceno, boste dobili pri izvajalcu. Za izračun meje socialne varnosti pa je potrebnih kar precej podatkov. Od tega izračuna in od izračuna vaše plačilne sposobnosti je odvisno, ali boste storitev plačali, ali pa boste plačila delno ali v celoti oproščeni. Izračun vam bomo opravili na centru za socialno delo, če boste vložili zahtevo za oprostitev plačila.

 Izračuni