Prva socialna pomoč
  CSD  DRUGE POMOČI Nazaj  
Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihOtroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvoDENARNA POMOČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA (14.06.2012)


Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30% presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno bivališče v Mestni občini Ljubljana.

Denarna pomoč se lahko dodeli za:
  • delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji poli,
  • šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem,
  • kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana,
  • za premostitev trenutne materialne ogroženosti,
  • za kritje stroškov kosil osebam starejšim od 65 let,
  • pomoč ob rojstvu otroka.
Denarna pomoč se dodeli upravičencem le za enega od zgoraj naštetih namenov.

Ne glede na to določbo se lahko upravičencem dodeli pomoč za kosilo za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana ter pomoč ob rojstvu otroka.

Upravičencem, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka in upravičencem, ki presegajo minimalni dohodek do 30%, se denarna pomoč ob rojstvu otroka dodeli v dvakratni višini osnovnega zneska denarne pomoči.


Odlok o pomoči (MESTNA OBČINA LJUBLJANA)

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
DENARNA POMOČ OBČINE VODICE (20.09.2016)

Odlok o pomoči (OBČINA VODICE)

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI V OBČINI VODICE