Prva socialna pomoč
  CSD  starševsko varstvo   dopust za nego in varstvo otroka Nazaj  

porodniški dopust

očetovski dopust

dopust za nego in varstvo otroka

posvojiteljski dopust


starševsko nadomestilo

(porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka, posvojiteljsko nadomestilo)


do 3.leta otrokove starosti


Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihDOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA

Dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki ga upravičenke/ci nastopijo po poteku porodniškega dopusta in je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka.

Kdo ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka?

To pravico lahko uveljavlja eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi stari starši oziroma druga oseba.

V primeru, da pravico do dopusta za nego in varstvo otroka za istega otroka uveljavljata oba starša, morata skleniti pisni dogovor, v katerem natančno določita obdobje in način izrabe dopusta, in sicer 30 dni pred pretekom porodniškega dopusta. Dogovor predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca.

V primeru, da se starša ne moreta dogovoriti, odloči o tem center za socialno delo, ki pri tem upošteva korist otroka.

Če izrabi dopust le eden od staršev, se ne sklene pisnega dogovora.

Seveda pa starši nimajo pravice do dopusta za nego in varstvo otroka, če je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo drugi osebi oziroma napoten v zavod.

Koliko časa traja dopust za nego in varstvo otroka?

Dopust za nego in varstvo otroka traja praviloma 260 dni.

Dopust se lahko podaljša v naslednjih primerih, če:
mati rodi dvojčke, se dopust podaljša za 90 dni;
mati rodi več hkrati živorojenih otrok, se za vsakega nadaljnjega otroka podaljša dopust za 90 dni;
mati rodi nedonošenčka, se dopust podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni;
ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se dopust podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja zdravniške komisije Pediatrične klinike v Ljubljani); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti;
starša doma že varujeta najmanj dva otroka v starosti do 8 let, se dopust podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.
Zgoraj naštete pravice se seštevajo. Torej, če mati rodi na primer dvojčke in doma varuje že tri otroke, bo njen dopust lahko daljši za 150 dni.

Del dopusta (največ 75 dni) za nego in varstvo otroka lahko starša tudi preneseta in izrabita do 8. leta starosti otroka.

Kako lahko oba starša izrabljata dopust za nego in varstvo otroka?

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka lahko uveljavljata za istega otroka tudi oba starša, ki o tem skleneta pisni dogovor. O vsebini dogovora obvestita vsak svojega delodajalca in center za socialno delo.

To pravico lahko uveljavljata izmenično v primeru delne odsotnosti z dela, kar pomeni, da delata vsak npr. po štiri ure. Lahko pa na primer polovico dopusta za nego in varstvo otroka koristi mati, drugo polovico pa oče.

Izjemoma sta lahko oba starša istočasno z otrokom/otroki doma v primerih daljšega dopusta zaradi dveh ali več hkrati živorojenih otrok, zaradi otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in zaradi rojstva otroka v družini, v kateri starša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let. Skupno trajanje dopusta ne more biti daljše od pravice do podaljšanega dopusta.

Pravica starih staršev in druge osebe do dopusta za nego in varstvo otroka

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka lahko v soglasju z materjo uveljavlja tudi eden od starih staršev, če te pravice ne uveljavlja oče in je mati otroka mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke dijakinje oziroma študentke. V tem primeru je dopust enako dolg kot to velja za mati ali očeta, zmanjšan za toliko dni kot sta ga mati ali oče otroka že izrabila.

Druga oseba ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni za porodniški dopust, vendar zmanjšanem za toliko dni, kolikor sta mati ali oče to pravico že izrabila.

 
          OBRAZCI

porodniški dopust in porodniško nadomestilo ter
dopust za nego in varstvo otroka in nadomestilo za nego in varstvo otroka

vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (Vloga S-1/1)
potrdilo delodajalca o zaposlitvi in podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (Priloga S-1)
dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka (Priloga S-2)
obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta (Priloga S-3)

dopust za nego in varstvo otroka ter nadomestilo za nego in varstvo otroka očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka

vloga za uveljavitev pravic do dopusta za nego in varstvo otroka in nadomestila za nego in varstvo otroka očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (Vloga S-1/3)
potrdilo delodajalca o zaposlitvi in podatki o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (Priloga S-1)

naknadni dopust za nego in varstvo otroka in nadomestilo za nego in varstvo otroka (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo)

vloga za naknadno uveljavitev pravic do dopusta za nego in varstvo otroka in nadomestila za nego in varstvo otroka (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo) (Vloga S-1/3-N)
dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka (Priloga S-2)
obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta (Priloga S-3)