Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti     Področje dela s starejšimi Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Pomoč starejši osebi se izvaja na posameznih področjih dela znotraj centra za socialno delo, odvisno od težav in stisk starostnika.

prva socialna pomoč,
ki obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave posameznika, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami. Namenjena je uporabnikom, ki iščejo pomoč prvič.
osebna pomoč,
ki se izvaja v obliki:
 • svetovanja
 • vodenja
 • ali urejanja
  in je odvisna od potrebe upravičenca in njegove sposobnosti aktivnega vključevanja pri razreševanju stisk in težav ter aktivnega sodelovanja ključnih dejavnikov okolja oz. ustrezne organizacijske mreže stalnih sodelavcev.
 • materialne pomoči
  - denarne socialne pomoči
  - oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev:
 • pomoč na domu
 • institucionalno varstvo
 • pravica do izbire družinskega pomočnika
  Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
  področje skrbništva

  Informacije

  Seznam domov za starejše
  domovi za starejše

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Ljubljana, Tabor 10 , tel: 01 520 80 00
  http://www.ssz-slo.si/