Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti     Psihološka služba Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 
Dejavnost psihološke službe:
V sklopu psihološke službe CSD Ljubljana Šiška je zaposlena strokovna delavka, po poklicu univ. dipl. psihologinja:
Brigita Žugman, diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1996, podiplomsko se usposablja iz vedenjsko kognitivne terapije v okviru Društva za vedenjsko kognitivno terapijo Slovenije.

Psihološka služba CSD Lj. Šiška deluje kot dopolnilna služba pri obravnavi družine in posameznikov na vseh področjih strokovnega dela CSD Lj.Šiška.

To pomeni, da se psihologinja (ena ali druga) vključi v obravnavo za izvajanje točno določenih nalog in opravil v okviru izvajanja javnih pooblastil (glej zakonodajo), npr:
opravi razgovor (ki lahko vključuje tudi osnovno ali specialno psihološko diagnostiko) z mladoletnim otrokom in pripravi poročilo v primerih izdelave mnenja CSD o dodelitvi ml. otrok, v primerih urejanja osebnih stikov, v primerih urejanja in spremljanja rejništva, posvojitev, v primerih ugotavljanja in obravnave ogroženih otrok, v primerih nameščanja ali odpusta otrok v vzgojnoizobraževalne zavode. Tovrstno delo vključuje tudi razgovore in po potrebi psihodiagnostiko z odraslimi osebami, ki imajo za otroka pomembno vlogo - starši, skrbniki, rejniki, bodoči posvojitelji idr., še posebej v primerih, ko gre za zelo majhne otroke.
opravlja razgovore ali obiske na terenu v paru s strokovnim delavcem, ki vodi zadevo
sodeluje kot član strokovnega tima ali strokovne komisije v obravnavi posameznih zadev
Predlog za vključitev psihološke službe v izvajanje javnih pooblastil lahko poda strokovni delavec, ki vodi zadevo, strokovni tim, strokovna komisija ali stranke same.

Prav tako pa psihologinja izvaja psihološko svetovanje, ki poteka v okviru storitve osebna pomoč ali storitve pomoč družini za dom. Najpogosteje se tovrstno svetovanje s posameznikom ali večimi člani družine izvaja na temo starševskega svetovanja ob vzgojni nemoči staršev, ob težavah z urejanjem osebnih stikov med starši in otroci, na temo partnerskih težav ter kot pomoč v osebni stiski v kriznih življenjskih situacijah posameznika ali kot oblika spremljanja in podpore pri urejanju konkretnih življenjskih težav posameznika.
V psihološko svetovanje se uporabnik lahko vključi le na podlagi prostovoljne odločitve, vključi pa se na lasten predlog ali po napotitvi drugih strokovnih delavcev CSD lj. Šiška. V kolikor se želite vključiti v psihološko svetovanje, se zglasite na Prvi socialni pomoči, kjer vas bodo napotili do psihologinj, ali pa se v zvezi s tem pogovorite s strokovnim delavcem, ki sicer obravnava vašo zadevo.