Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v svojem 121. členu določa:
Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj,
Center za socialno delo odloči o ustavitvi izvrševanja ukrepa takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep izrečen. Ukrep lahko traja najdalj tri leta, izjemoma pa se lahko podaljša.
Otrok, ki dopolni osemnajst let, sme ostati v zavodu le v primeru, da v to privoli.


Najpogostejši razlogi za namestitev so učne težave povezane z vedenjskimi težavami in nemočjo staršev ter socialna ogroženost (odsotnost staršev, bolezen staršev). Otroke in mladostnike nameščamo v stanovanjske skupine in vzgojne zavode takrat, ko so izčrpane vse druge možnosti in ko ocenimo, da bo obravnava v bolj strukturiranem okolju izboljšala otrokov/mladostnikov položaj.

Postopek namestitve:
S starši in otrokom/mladostnikom se pogovorimo o problemih, ki jih imajo, o dosedanjih načinih reševanja, o tem kdo vse je bil vključen v pomoč. Skupaj preučimo vse razloge za oddajo v stanovanjsko skupino/vzgojni zavod in pregledamo ali za rešitev obstajajo druge možnosti. Starše in otroka/mladostnika seznanimo z obstoječimi stanovanjskimi skupinami in vzgojnimi zavodi, z zahtevami za sprejem (prostovoljna odločitev otroka/mladostnika, stanovanjske skupine zahtevajo tudi vključenost v šolanje ali druge izobraževalne oblike ali delo). Skupaj definiramo okoliščine in čas v katerem se predvideva, da bo namestitev potrebna. Pogovorimo se tudi o vseh dilemah in bojaznih, ki jih morebiti imajo starši ali otrok/mladostnik. Pri strokovni presoji kakšna namestitev bi bila za otroka/mladostnika najprimernejša, upoštevamo tudi njegove želje.
Tako starši , kot otrok/mladostnik podajo izjavo glede namestitve. V izjavi na kratko opišejo svoj problem ter želje in pričakovanja od namestitve.

Strokovna delavka CSD poizve o prostih mestih in pripravi socialno anamnezo, ki jo pošlje v izbrano stanovanjsko skupino/ vzgojni zavod. Socialna anamneza pomaga strokovnim delavcem stanovanjske skupine/vzgojnega zavoda pri pripravi individualnega načrta dela. Vsebuje podatke o otroku/mladostniku (rojstni podatki, šolsko področje, interesi v prostem času), opis družine in odnosov v njej ter kratek opis problematike.

Da bi bil otrok/mladostnik in njegovi starši čimbolj seznanjeni kam bo otrok/mladostnik nameščen, kje bo živel, kaj se bo z njim dogajalo, si skupaj gremo ogledati izbrano stanovanjsko skupino/vzgojni zavod. Tu si ogledamo prostor , vzgojitelji pa nas seznanijo z načinom življenja in dela v skupini/zavodu, s pravili, pravicami in dolžnostmi stanovalcev. Otrok/mladostnik predstavi svoj problem, pogovorimo se tudi o željah in pričakovanjih, o tem, kdaj bi bil možen sprejem in kaj vse potrebuje otrok/mladostnik ob sprejemu (dokumenti, garderoba). Spregovorimo tudi o trajanju, ciljih in načrtih bivanja v skupini/zavodu ter o nalogah, obveznostih otroka/mladostnika, staršev, vzgojiteljev in strokovnega delavca CSD.

Na Centru za socialno delo se imenuje strokovna komisija, ki jo sestavljajo trije strokovni delavci Centra. Njena naloga je, da preuči ustreznost namestitve in o tem poda pisno mnenje.

Sledi ustna obravnava na CSD, ki jo vodi tukajšnja pravnica. Poleg otroka/mladostnika (njegova prisotnost ni obvezna, je pa zaželjena, saj je potrebno upoštevati želje otroka/mladostnika) in njegovih staršev, so prisotni še zapisnikar, strokovni delavec, ki otroka/mladostnika obravnava in predstavnik strokovne komisije. Starši in otrok/mladostnik povedo svoje mnenje o namestitvi, predstavnik strokovne komisije prebere mnenje strokovne komisije. O ustni obravnavi se piše zapisnik, ki ga vsi na koncu podpišejo.

CSD izda odločbo o namestitvi.

Otroka/mladostnika v stanovanjsko skupino/vzgojni zavod na dogovorjeni dan namestijo starši sami ali pa s skupaj s strokovnim delavcem.

Namestitev otroka/mladostnika v stanovanjsko skupino/vzgojni zavod je brezplačna, stroške oskrbe krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Starši prispevajo žepnino in za druge posebne stroške, ki jih otrok/mladostnik ima, vse po dogovoru z vzgojitelji.

Strokovni delavec CSD spremlja otrokovo/mladostnikovo bivanje v stanovanjski skupini/vzgojnem zavodu, udeležuje se timskih sestankov in sodeluje s starši.
Starši oz. pomembni drugi (skrbnik, rejniki, sorodniki) imajo ves čas otrokove namestitve pomembno vlogo. Po naših izkušnjah smo vsi skupaj uspešnejši, kadar starši oz. pomembni drugi odrasli stojijo otroku ob strani in so pripravljeni sodelovati. Navadno otrok preživlja vikende in počitnice doma, pomembno je, da imajo starši redne stike z vzgojitelji in strokovnim delavcem CSD ter da zavzamejo aktiven pristop pri reševanju težav.

Otrok oz. mladoletnik lahko ostane v stanovanjski skupini/vzgojnem zavodu od nekaj mesecev do najdalj treh let. Če v tem času dopolni 18 let, lahko v stanovanjski skupini/vzgojnem zavodu ostane le v primeru, da se s tem strinja.
Postopek odpusta iz stanovanjske skupine/vzgojnega zavoda poteka podobno kot postopek namestitve (izjava otroka/mladostnika in njegovih staršev, mnenje stanovanjske skupine/vzgojnega zavoda, mnenje strokovne komisije CSD, ustna obravnava in na koncu odločba o odpustu iz stanovanjske skupine/vzgojnega zavoda).

Za več informacij se lahko obrnete na strokovne delavke, ki delajo na tem področju.
 • telefonska številka 583-98-12 za otroke do 14.leta starosti oz. zaključka osnovnošolske obveznosti,
 • tel.št. 583-98-13 in 583-98-14 za srednješolce.


  Informacije lahko dobite tudi na spletnih straneh nekaterih stanovanjskih skupin/vzgojnih zavodov.


  Seznam stanovanjskih skupin in vzgojnih zavodov:

  MLADINSKI DOM MALČI BELIČ, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, tel. 01/283-31-96. http://www2.arnes.si/~mdljmb1s/

  MLADINSKI DOM MARIBOR, Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor, tel. 02/333-35-00, ima 5 stanovanjskih skupin.
  http://www.mladinski-dom-mb.si

  MLADINSKI DOM JARŠE ima 4 stanovanjske skupine:
 • KOKOS, Vide Pregarčeve 34, Ljubljana ,tel. 01/ 54-25-500
 • ZELENI TIR, Vide Pregarčeve 34, Ljubljana , tel. 01/ 54-25-501
 • HIŠA, Jarška 44, Ljubljana, tel.01/ 541-43-23
 • ČRNUŠKA GMAJNA (samo srednješolci), Suhadolčanova 57, Ljubljana, tel. 059/057-630
  http://www.mdj.si/

  Stanovanjska skupina RDEČA KLJUKA Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec (samo srednješolci), Mašera Spasića 15, Ljubljana, tel. 01/534-78-01

  Stanovanjska skupina BROD Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja gora (samo za dekleta), Na Rojah 4, 1210 Ljubljana Šentvid, tel. 01/500-15-30

  Stanovanjska skupina JEŽEK Vzgojno izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik, Cesta v Dvor 18, 1210 Ljubljana Šentvid, tel. 01/500-95-40

  VZGOJNI ZAVOD KRANJ, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, tel. 04/231-50-40, ima 5 stanovanjskih skupin:
  http://www.vz-kranj.si

  Stanovanjska skupina POSTOJNA Vzgojnega zavoda Planina, Cesta Dolomitskega odreda 25, 6230 Postojna, tel. 05/ 72-62-450

  Stanovanjska skupina VZ Slivnica pri Mariboru, Efenkova cesta 61, 3220 Velenje, tel. 03/89-86-280

  Vzgojni zavodi za srednješolce:
  ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC, Tržaška cesta 63, 1370 Logatec, tel. 01/754-12-40
  http://www.z-vzl.lj.edus.si

  VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA PRI MARIBORU, Polanska 6, 2312 Orehova vas, tel. 02/60-40-291

  VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA, Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja gora, tel. 01/788-78-27

  Osnovnošolski vzgojni zavodi:
  VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK, Valburga 4, 1216 Smlednik, tel. 01/362-51-30
  http://www.viz-smlednik.si

  VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VERŽEJ, Ulica bratstva in enotnosti 5, 9241 Veržej, tel. 02/587-16-54
  http://zavod.viz-verzej.si

  VZGOJNI ZAVOD PLANINA (tudi za srednješolce), Planina 211, 6232 Planina, tel. 05/703-12-15
  http://www.vz-planina.si