Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Opis

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

Družina je najmočnejši sistem odnosov, ki globoko zaznamuje in določa delovanje, čutenje, mišljenje in doživljanje družinskih članov. Pomembno je ločiti med tremi oblikami odnosov znotraj družine; odnos med partnerjema, odnos starši – otrok, ter odnosi med sorojenci. Družini lahko nudimo strokovno pomoč, ko prepoznamo razlike in razmejitve med temi odnosi. Najbolj je to pomembno pri delu s partnerji ( zakonski in izvenzakonski partnerji), ki so prekinili svoj odnos, še vedno pa ostanejo starši svojim otrokom.
V konvenciji ZN o otrokovih pravicah je navedeno, da je družina najustreznejši prostor za otrokovo pravico, da zanj skrbijo starši in da ni ločen od njih, razen v primerih (v skladu z zakonodajo), ko je ločitev otroku v korist.

Država je dolžna poskrbeti za otroke, ko družina ne opravlja svojih nalog, ko starši ne izvajajo roditeljske pravice v otrokovo koristi, ko so otroci ogroženi. Država je v teh primerih dala javna pooblastila Centrom za socialno delo (v nadaljnjem besedilu center) za izvajanje ukrepov za zaščito otrok.


Center izvaja naslednja javna pooblastila in naloge po zakonu za področje varstva otrok in družine gleda na statusna razmerja, razmerja med starši in otroki in ukrepe za varstvo otrok v primerih nasilja v družini:

1. statusna razmerja
 • Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18 let,dovolitev sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov. Center dovoli sklenitev zakonske zveze če so utemeljeni razlogi in je zagotovljeno varstvo otrokovih pravic.

 • Družinsko in/ali partnersko svetovanje - urejanje odnosov v družini. Center pomaga družini pri urejanju odnosov ( v primeru težav v partnerskih odnosih, starševskih odnosih, nasilja v družini..) z usposabljanjem družinskih članov za njihov prispevek k obstoju, spreminjanju in razvoju družine.

 • Predhodno družinsko posredovanje. Kadar se partnerja soočata z nesoglasji ob prenehanju zakonske ali zunajzakonske zveze in spremembami že določenih odnosov z otroki, jima center v predhodnem družinskem posredovanju zagotovi pomoč in podporo pri reševanju težav. Pomaga jima, pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok,pri sklenitvi sporazuma o stikih in sporazuma o preživljanju otrok v skladu z njihovimi koristmi.
  V primeru, da se starša sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep.
  V primeru, da se starša ob pomoči centra ne moreta sporazumeti o varstvu in vzgoji otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. Sodišče mora v tem primeru pred odločitvijo pridobiti mnenje centra in upoštevati tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

 • Svetovalni pogovor ob prenehanju zakonske zveze. Center po prejemu predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze ali tožbe za razvezo zakonske zveze, ki jo pošlje sodišče, opravi svetovalni razgovor z zakoncema. Svetovalnega razgovora se udeležita vabljena zakonca osebno brez pooblaščencev. Namen svetovalnega razgovora je doseči dogovor o urejanju življenja ob razpadu zakonske skupnosti in dogovor glede varstva in vzgoje otrok, določitve stikov in preživnine. V centru opravimo tudi razgovor z otrokom, ki ga obvestimo o uvedbi razveznega postopka in o njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje, glede vprašanja zaupanja v vzgojo in varstvo ter stikov s starši. Otrok ima pravico, da se izreče o tem pri komu od staršev bo v bodoče živel in če je to v njegovo korist. Ni pomembno le, da mu to priložnost damo, predvsem je pomembno priti do resnice o tem kaj si otrok želi in kaj je v njegovo korist, kar ugotavljamo z razgovori z otrokom, ki jih opravi psihologinja in s poizvedbami v otrokovem okolju.

  Pomembno mesto v procesih in družinskih razmerjih ima tudi otrokov zagovornik, ki zagotavlja možnosti aktivnega sodelovanja otroka pri odločanju o njegovih potrebah, koristih in interesih. Center o opravljenem svetovalnem razgovoru poroča sodišču, v katerem poda svoje mnenje glede varstva in vzgoje otrok, določitve stikov in preživnine.

 • Ugotavljanje obstoja zunajzakonske skupnosti. Center ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za tako skupnost, in o tem vprašanju odloči v postopku pri uveljavljanju pravic ali dolžnosti.


2. Razmerja med starši in otroki

 • Soglasje k določitvi ali spremembi osebnega imena. V primeru, da otrokovi starši niso živi ali ne morejo izpolnjevati starševske skrbi, določi ime otroku oseba, ki ji je zaupana skrb za otroka v soglasju s centrom, ali skrbnik zaprosi za spremembo otrokovega imena v soglasju s centrom.

 • Pomoč pri sporazumu staršev glede določitve ali spremembe osebnega imena. Center pomaga staršem pri sporazumu določitve ali spremembe osebnega imena v skladu z varstvom otrokovih koristi. Center poda mnenje sodišču glede otrokovih koristi v sporu med starši glede spremembe osebnega imena otroku.

 • Priznanje očetovstva/materinstva in pomoč pri sodnem ugotavljanju očetovstva/materinstva. Center ureja priznanja očetovstva/materinstva in pri tem sledi varstvu otrokovih pravic in koristi. Pomaga tudi pri sodnem ugotavljanju očetovstva/materinstva, s postavitvijo skrbnika za poseben primer.

 • Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih. Center posreduje sodišču mnenje o koristi otroka glede preživljanja skupnih otrok, glede sporazuma o varstvu in vzgoji otrok in o otrokovi koristi glede stikov. Staršema pomaga pri sklenitvi dogovora o teh za otroka pomembnih vprašanjih.

 • Obvestila o uskladitvi preživnin. Na podlagi sklepa Vlade RS center uskladi preživnine. Obvestila o novi višini preživnine pošlje center ob vsakoletni uskladitvi preživnin upravičencu in zavezancu.

 • Pomoč pri sklenitvi sporazuma v sporih, če si starši niso enotni pri izpolnjevanju starševske skrbi. Center pomaga staršem pri dogovoru o odločitvah, ki bistveno vplivajo na otrokov prihodnji razvoj.

 • Predlog sodišču za odvzem starševske skrbi. V primeru zlorabljenih, trpinčenih in zanemarjenih otrok center predlaga sodišču odvzem starševske skrbi staršem, ki zlorabljajo, trpinčijo in zanemarjajo otroke.


3. Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi v primerih nasilja v družini.

Kadar gre za nasilje v družini, zanemarjanje otroka, opuščanje skrbi za njegov zdrav osebnostni razvoj, nasilje, ki otroka ogroža izven družine, pa tega starši ne preprečujejo, center z izvajanjem ukrepov za vzgojo in varstvo otroka zaščiti otrokove pravice in koristi.
Pri obravnavi in preprečevanju nasilja v družini je center oblikoval Model multidisciplinarne pristopa pri obravnavi nasilja v družini, ki zagotavlja:
 • enoten pristop in povezovanje pri obravnavi nasilja med posameznimi strokovnimi področji v notranjem kriznem timu,ki na podalgi zbranih podatkov oceni stopnjo ogroženosti žrtve nasilja,
 • multidisciplinarno sodelovanje z zunanjimi organi pri obravnavi nasilja v multidisciplinarnem timu, ki sprejme načrt pomoči žrtvi nasilja in spremlja njegovo izvajanje.


Socialno varstvene storitve

Center nudi družini socialno varstvene storitve osebne pomoči in pomoči družini za dom pri reševanju socialnih stisk in težav, glede urejanja življenjskih razmer, ki bodo zagotavljale družini pogoje za normalno življenje.

Osebna pomoč je namenjena posamezniku, da se razvije, dopolnjuje, ohranja in izboljšuje svoje socialne zmožnosti, ter ob ustrezni socialni pomoči normalno živi v svojem okolju. Osebna pomoč se izvaja kot svetovanje, urejanje in vodenje.

Pomoč družini za dom je strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju odnosov med družinskimi člani pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje vloge v vsakdanjem življenju.

Za navedene storitve se posameznik ali družina odločijo prostovoljno, s tem, da s centrom sklenejo dogovor o aktivnem sodelovanju v procesu svetovanja.