Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Opis

Nasilje v družini je specifičen družben problem, ki ga je s sprejetjem Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Url., št. 16/2008) potrdila tudi naša država.
S sprejetjem Zakona o preprečevanju nasilja v družini ( v nadaljevanju besedila zakon) je država sprejela odgovornost za reševanje problematike nasilja v družini,
strokovnim delavkam in delavcem pa naložila dolžnost ukrepanja v primerih, ko gre za nasilje v družini.
Za preprečevanje nasilja v družini in za varstvo ter pomoč žrtvi se poleg ukrepov, ki jih določa ta zakon, uporabljajo tudi ukrepi, določeni z drugimi zakoni in na
njihovi podlagi izdanimi predpisi.

Nasilje v družini, kot ga opredeljuje zakon je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu
družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja/ice nasilja.

Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletni družinski član, ki je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali
živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.
Posebne skrbi pri obravnavi nasilja in nudenju pomoči žrtvam so deležne starejše osebe in invalidi ter osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.

Center za socialno delo nudi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo, pri čemer je cilj obravnavanja odprava neposredne
ogroženosti in skrb za žrtvino dolgoročno varnost, z odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja, prek reševanja njenih socialnih in
materialnih pogojev bivanja.

Strokovna izhodišča sledijo usmeritvam zakona, da se na podlagi specializiranih znanj in vedenj s področja nasilja v družini zagotovi koordiniran in enoten
pristop dela z žrtvami nasilja v družini

V Centru za socialno delo Ljubljana – Šiška smo na tej osnovi izdelali Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini, ki je primer
dobre prakse pri obravnavi in preprečevanju nasilja v družini.


MODEL MULTIDISCIPLINARNEGA PRISTOPA PRI OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI

Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom:
 • povečanja varnosti žrtve nasilja,
 • preprečevanja novega nasilja,
 • motiviranja žrtve za vključitev v pomoč,
 • sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve.

CSD pri obravnavi nasilja v družini sodeluje z organi, organizacijami in nevladnimi organizacijami.


VSTOPNA TOČKA V CSD ZA SPREJEM ŽRTEV NASILJA PRVA SOCIALNA POMOČ – PSP

PSP je vstopna točka za sprejem žrtev nasilja, ki se osebno zglasijo v centru.

izvajalci: strokovni delavci na PSP

naloge:
 • izvede vse potrebno za zaščito žrtve in pomoči v okviru svojih pristojnosti,
 • zbira informacije o ogroženosti žrtve v CSD in pri zunanjih organih,
 • seznani žrtev z vsemi oblikami pomoči, ki jih nudi CSD in drugi organi,
 • po zaključeni obravnavi, oceni potrebo po pripravi načrta pomoči žrtvi in preda
  zadevo v obravnavo strokovnemu delavcu, ki izvaja javna pooblastila na pristojnem
  delovnem področju.

V primerih pisnih informacij o nasilju, ki jih centru pošljejo organi in organizacije, se zadeva nasilja v sprejemni pisarni knjiži na pristojno delovno področje:
 • VARSTVA OTROK IN DRUŽINE, ko so žrtve nasilja mladoletni otroci,
 • VARSTVA ODRASLIH, ko so žrtve nasilja osebe starejše od 65 let,
 • VARSTVA INVALIDOV, ko so žrtve nasilja osebe s statusom invalida,
 • VARSTVA OTROK IN MLADOLETNIKOV, ko so žrtve nasilja otroci in mladoletniki z odklonskim vedenjem,
 • PRVE SOCIALNE POMOČI, ko so žrtve nasilja odrasle osebe v starostni skupini 18 do 65 let.

Strokovni delavci na delovnih področjih so NOSILCI PRIMERA NASILJA in izvajajo naloge v okviru storitve prve socialne pomoči in javnih pooblastil.

Nosilec primera na delovnem področju lahko za načrtovanje pomoči žrtvi skliče:


NOTRANJI KRIZNI TIM

člani:
 • nosilec primera,
 • drugi strokovni delavci, ki so seznanjeni z zadevo,
 • centerska kordinatorica za obravnavo nasilja.

naloge:
 • na podlagi zbranih podatkov oceni stopnjo ogroženosti žrtve,
 • dogovori se za sklic multidisciplinarnega tima in določi člane CSD in predstavnike zunanjih organov.


Multidisciplinarni tim za obravnavanje nasilja v družini sestavlja skupina strokovnjakov, ki se oblikuje, če nosilec primera
presodi, da je za sprejem ocene o potrebnosti izdelave načrta pomoči žrtvi potrebno sodelovanje drugih organov.


MULTIDISCIPLINARNI TIM

člani:
 • nosilec primera - vodja tima,
 • drugi strokovni delavec, ki je seznanjen z zadevo,
 • tretji strokovni delavec z liste,
 • predstavniki organov, organizacij in nevladnih organizacij,
 • uporabnik oziroma žrtev, ki jo lahko spremlja spremljevalec,
 • strokovnjak s posebnimi znanji.

Član tima je lahko tudi regijski koordinator za preprečevanje nasilja.
naloge:
 • izmenjava informacij za razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito in pomoč žrtvi,
 • usklajevanje aktivnosti,
 • izdelava načrta pomoči žrtvi in spremljanje njenega izvajanja,
 • pisanje zapisnika, ki vsebuje mnenje tima in sprejete sklepe.

Delo tima se v določeni zadevi zaključi, ko je načrt pomoči žrtvi realiziran, ko je žrtvi zagotovljena varnost.


LISTA DEŽURNIH STROKOVNIH DELAVCEV (LDSD) ZA OBRAVNAVO NASILJA V DRUŽINI

Lista dežurnih strokovnih delavcev se oblikuje mesečno, izmed strokovnih delavcev na delovnih področjih:
 • VARSTVA OTROK IN DRUŽINE,
 • VARSTVA ODRASLIH,
 • VARSTVA INVALIDOV,
 • VARSTVA OTROK IN MLADOLETNIKOV,
 • PRVE SOCIALNE POMOČI

Dežurne strokovne delavce za posamezni mesec določijo timi delovnih področij in njihova imena posredujejo centrski koordinatorici
za obravnavo nasilja, ki sestavi mesečno listo.

Nosilec primera vključi dežurne delavce v multidisciplinarni tim v primerih, ko so že določeni delavci odsotni (bolezen, drugi nujni zadržki) in
v primerih, ko z obravnavanim primerom ni bil v CSD nihče seznanjen oziroma, da žrtev v CSD še ni bila obravnavana.