Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Novo: OSEBNA ASISTENCA

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja urejata Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v nadaljevanju: zakon) in Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18, v nadaljevanju: pravilnik).

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:
 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.
Več ...


Centri za socialno delo so institucije, kjer se stroka socialnega dela v največji meri izkazuje kot avtonomna stroka z jasnimi, tako teoretičnimi, kot praktičnimi izhodišči.
Glede na večje družbene spremembe, ki jih doživljamo v zadnjem časovnem obdobju se na centru za socialno delo Šiška posledično srečujemo tudi z drugačnimi potrebami, ki prihajajo iz zunanjega okolja. CSD Šiška se dejavno odziva na potrebe okolja in se čedalje bolj odpira.

Dejavnosti Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška (CSD Šiška)

Dejavnosti, ki jih opravlja CSD Šiška kažejo na izjemen preplet socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil v vsakdanjem delu centra. Ne glede na to, vse dejavnosti centra lahko razdelimo na:

1. socialno varstvene storitve
 • socialna preventiva
 • prva socialna pomoč
 • osebna pomoč
 • pomoč družini za dom


 • 2. javna pooblastila na področjih:
 • zakonske zveze
 • razmerji med starši in otroki
 • posvojitve
 • rejništva
 • skrbništva
 • dela z mladostniki
 • varstva otrok s posebnimi potrebami
 • varstva odraslih in starejših
 • druga javna pooblastila
 • druge naloge


 • 3. denarni transferji
  denarne socialne pomoči in oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev
 • trajna denarna socialna pomoč
 • denarna socialna pomoč
 • izredna denarna socialna pomoč
 • enkratna izredna denarna socialna pomoč
 • oprostitev plačila socialno varstvenih storitev


 • 4. družinski prejemki
 • starševski dodatek
 • pomoč ob rojstvu otroka
 • otroški dodatek
 • dodatek za veliko družino
 • dodatek za nego otroka
 • delno izplačilo za izgubljeni dohodek


 • 5. starševsko varstvo
 • starševsko nadomestilo
 • plačilo prispevkov za čas krajšega delovnega časa
 • pravica staršev do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva